Seuran loppuvuoden terveiset

20.12.2018

Hyvä kollega ja musiikkitieteen ystävä

Työvuosi on melkein lopussa, ja on lyhyen yhteenvedon aika. Musiikkitieteellisen seuran vuosi on ollut kiireinen ja olemme valmistautuneet melko suuriin myllerryksiin, joista kaikki eivät ole olleet täysin omaehtoisiakaan. Ehkä suurimpana näistä voidaan pitää seuramme julkaisun, vuodesta 1971 ilmestyneen Musiikki-lehden sähköistymistä. Heti vuoden 2019 alusta lehti muuttuu sähköiseksi ja täysin avoimeksi julkaisuksi. Vaikka jäsenmaksun sidos lehteen muuttuukin näin enemmän periaatteelliseksi ja tavallaan vapaaehtoiseksi – mutta seuran toiminnan kannalta täysin välttämättömäksi – on digitalisoituminen nähtävä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Tieteellisen työn avoimuus ja saavutettavuus on nykyaikaa, työtämme tullaan lukemaan laajemmin ja ehkä tieteellinen keskustelu myös entisestään avartuu tiedealojen yli. Meilläkin on valtaa ja voimaa tähän omalla toiminnallamme vaikuttaa. Vastaavasti koetamme tarjota jäsenmaksua vastaan uudenlaista sisältöä ja toimintaa. Esimerkiksi maaliskuussa (27.–29.3.) pidettävä, yhdessä Sibelius-Akatemian Historiafoorumin kanssa järjestämämme vuosisymposium tulee olemaan osallistujille maksuton. Yritämme kaiken aikaa myös miettiä seuralle aivan uusiakin toimintamuotoja. Näiden suhteen kuulemme myös mielellään ideoita ja aloitteita jäsenistöltä!

Seuran syyskokous pidettiin 28.11.2018 Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin mm. ensi vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma sekä valittiin ensi vuoden hallitus. Seuran puheenjohtajana jatkaa Markus Mantere (SibA), varsinaisiksi jäseniksi valittiin Milla Tiainen (HY), Laura Wahlfors (SibA), Kai Tuuri (JY), Marjaana Virtanen (TY) ja Juha Ojala (SibA) sekä varajäseniksi Janne Palkisto (TY), Tuire Ranta-Meyer (Metropolia) ja Kaarina Kilpiö (SibA/Åbo Akademi).

Kokouksen pöytäkirja liitteineen:

Mainitun Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallisen symposiumin esitelmäkutsu on nyt auki. Varsinainen tapahtuman verkkosivu aukeaa vasta alkuvuodesta, mutta sitä ennen löydät tietoa täältä.

Tapahtuman teemana on Musiikin historiallinen muutos ja nykyisyys: arvot(t), ihanteet ja soiva todellisuus. Esitelmäehdotuksia voi lähettää 22.1.2019 asti osoitteeseen symposiumhelsinki2019(at)gmail.com

Lisätietoja antaa sihteeri Minna Karppanen (mts.toimisto(at)gmail.com) ja Markus Mantere (markus.mantere(at)uniarts.fi)

 

Aldwell & Schachterin Harmonia ja Äänenkuljetus -kirjasta on tulossa seuran kustantama uusi painos vuonna 2019. Uudesta painoksesta tiedotetaan heti kun neuvottelut kirjan tekijänoikeuksien haltijan kanssa on saatu päätökseen.

 

Tässä vaiheessa on kuitenkin aika hengähtää hetkeksi. Päivä alkaa pidentyä taas parin päivän päästä, ja pahin on kaamoksen suhteen takanapäin. Lähestyvässä joulussa on monia puolia, ja kukin tehköön tästä juhlasta itsensä näköisen. Oli sen sisältö sitten mitä hyvänsä, musiikki siihen ainakin istuu hyvin. Bachin jouluoratorion juhlavan avauksen sanoin: Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!

Rauhallista ja hyvää Joulua kaikille teille!

Markus Mantere & Minna Karppanen

Mainokset

Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallisen symposiumin CFP on nyt auki!

04.12.2018

Suomen musiikkitieteellinen seura & Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Historiafoorumi järjestävät Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallisen symposiumin Helsingissä 27.–29.3.2019!

Symposiumin CFP on nyt auki ja ehdotuksia voi lähettää aina 22.1.2019 asti osoitteeseen symposiumhelsinki2019(a)gmail.com. Teemana on Musiikin historiallinen muutos ja nykyisyys: arvot(t), ihanteet ja soiva todellisuus.

Lisätietoja:

CFP suomeksi:
Musiikin historiallinen muutos ja nykyisyys: arvo(t), ihanteet ja soiva todellisuus

CFP på svenska:
Historisk förändring och nutid i musiken: värde(n), ideal och klingande verklighet

CFP in English:
The Historical Change and Present State of Music: Value(s), Ideals and The Sounding Reality


Seuran Musiikki-lehti hakee artikkeliehdotuksia tulevaan musiikkiteknologia-aiheiseen erikoisnumeroon!

20.11.2018

CfP: Musiikki – Muuttuva musiikki, teknologia ja toimijat: teknologian rooli studiotyöskentelyssä ja äänite- tai musiikkituotannossa

Tässä Musiikki-lehden teemanumerossa keskitytään tarkastelemaan musiikin ja teknologian välistä suhdetta erityisesti musiikki- ja äänitetuotannon kontekstissa. Näiden teemojen lisäksi tarkastelun kohteena voivat olla myös erilaiset soitin- tai studiolaiterakentajat, eri tallennusformaatit kulttuurisessa kontekstissaan tai studioiden, studioteknologian sekä soitin- ja soitinlaitemallinnusten kehitys. Teemanumerossa kysytään, millaisissa teknologisoituneissa toimintaympäristöissä musiikkia tuotetaan, esitetään ja kulutetaan. Miten toimijat kytkeytyvät ja sitoutuvat teknologiaan tuottaessaan, tehdessään tai esittäessään musiikkia? Miten teknologia koetaan? Onko se musiikin ja äänitteiden tuotantoa ohjaava, muovattavissa oleva, helpottava vai kenties rajoittava ilmiö? Numeron lähtökohtana on laaja teknologian määritelmä, joka kattaa niin fyysiset artefaktit, niiden käyttötavat ja toimintalogiikan kuin käyttöliittymät ja niihin liittyvät sosiaaliset, taloudelliset sekä poliittiset kytkökset. Teknologian määritelmää on numerossa mahdollista pohtia ja laajentaa myös näiden ulottuvuuksien ulkopuolelle.

Kirjoittajia rohkaistaan pohtimaan teknologisen ympäristön ja siinä toimivien tekijöiden dynaamista suhdetta toisiinsa sekä erityisesti erilaisia muutoksia joko teknologiassa, käyttäjässä, toimintaympäristössä tai kaikissa näissä. Millä tavoilla tällaisia muutoksia voidaan kuvata, saada esille, käsitteellistää ja analysoida? Muutosten tarkastelu pitkällä historiallisella aikavälillä on artikkeleissa suotavaa, mutta ei välttämätöntä. Kaikkien tarkastelujen toivotaan kuitenkin huomioivan käsiteltyihin teknologioihin ja muutoksiin liittyvät historialliset ja kulttuuriset tekijät.

Artikkeliehdotusten mitta on 300 sanaa ja valmiiden artikkelien maksimipituus 60 000 merkkiä välilyönteineen. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohella numeroon toivotaan lyhyempiä aihepiiriä käsitteleviä temaattisia tai metodologisia katsauksia sekä aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään perjantaihin 7.12.2018 mennessä teemanumeron toimittajalle eli Mikko Ojaselle (mikko.ojanen@helsinki.fi) sekä Musiikin päätoimittajille Tuire Ranta-Meyerille (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi), Milla Tiaiselle (milla.tiainen@helsinki.fi) ja Laura Wahlforsille (laura.wahlfors@uniarts.fi). Valmiit käsikirjoitukset vertaisarviointikierrosta varten tulee lähettää numeron toimittajille 15.4.2019 mennessä. Teemanumero julkaistaan syksyllä 2019. Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: https://mtsnet.wordpress.com/musiik…/ohjeita-kirjoittajille/

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista (ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).


Suomen Musiikkitieteellisen Seuran Syyskokous

13.11.2018

Suomen musiikkitieteellisen seuran syyskokous järjestetään keskiviikkona 28.11.2018 kello 16:30 Helsingissä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tiloissa Musiikkitalossa (Töölönlahdenkatu 16 C), kokoushuoneessa S3101.

Kokouksessa valitaan vuoden 2019 hallitus sekä keskustellaan seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokouksen jälkeen vuorossa on vapaamuotoista keskustelua kuohuviinin kera seuran ja musiikintutkimuksen alan nykyisistä haasteista sekä seuran tehtävästä osana suomalaista musiikkielämää.

Kokouksen esityslista on seuraava:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat

2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä

6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi

Kokoukseen liittyviä liitteitä (toimintasuunnitelma ja budjetti) voi tiedustella seuran sihteeriltä osoitteesta mts.toimisto(a)gmail.com.

Toivotamme kaikki seuran jäsenet tervetulleiksi!

Suomen musiikkitieteellisen seuran hallitus


Seuran Syyskuulumisia

07.11.2018

Seuran sihteeri vaihtui loppukesästä ja uutena toimessa on aloittanut Minna Karppanen, barokkimusiikin tutkimukseen suuntautunut musiikinteorian ja cembalonsoiton maisteriopiskelija Taideyliopiston Sibelius-akatemiasta. Minnalla on lisäksi tutkinto liiketalouden puolelta ja laaja-alaisesti kokemusta erilaisista hallinnollisista tehtävistä. Sihteerin työhön hän lähtee avoimella kehittämisasenteella kiinnostuksenaan ideoida uusia, yhteisöllisyyttä vahvistavia etuja ja mahdollisuuksia jäsenkunnalle.

Sihteerin tavoittaa tuttuun tapaan sähköpostitse osoitteesta mts.toimisto(a)gmail.com

Musiikki-lehti:

Musiikki-lehti 2/2018 on nyt ulkona! Numero on toteutettu yhteistyössä ArtsEqual-hankkeen (www.artsequal.fi) kanssa. Vuonna 2019 Musiikki-lehti siirtyy kaikille avoimeksi online-julkaisuksi. Lehti ilmestyy osoitteessa musiikki.journal.fi, jossa on nyt luettavissa myös kuluvan vuoden ensimmäinen numero (1/2018).

Tulossa:

Seuran jäsenistö kutsutaan pian koolle syyskokouksen merkeissä! Kutsu lähetetään sähköpostitse sekä julkaistaan seuran Facebook- ja nettisivuilla.

Muistutuksena myös, että Suomen musiikintutkimuksen vuosisymposium on tulossa jälleen ensi keväänä. Symposium järjestetään tällä kertaa Helsingissä, ja Call for Proposal julkaistaan piakkoin – pysy siis kuulolla!

Hyvää loppusyksyä!


Suomen musiikkitieteellisen seuran sihteerin paikka haussa

22.05.2018

Suomen musiikkitieteellisen seuran sihteerin paikka avautuu kesällä 2018. Sihteeri on seuran ainoa työntekijä, minkä vuoksi hän huolehtii monipuolisesti seuran eri toiminnoista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kokouskäytännöistä huolehtiminen, seuran rahoituksesta, kirjamyynnistä ja varastosta huolehtiminen, jäsenrekisterin ylläpito sekä tiedottaminen. Sihteeriltä toivotaan kokemusta hallinnollisista tehtävistä, itsenäistä työskentelyotetta ja järjestelmällisyyttä.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaisen musiikintutkimuksen kenttään ja antaa mahdollisuuden omien taitojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Tehtävä on osa-aikainen, ja siitä maksetaan 327 € kuukaudessa. Tehtävä soveltuu hyvin musiikintutkimuksen alan jatko-opiskelijalle tai jatko-opintoihin suuntautuneelle perustutkinto-opiskelijalle. Tehtävä on hoidettavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta käsin.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 4.6.2018 mennessä osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com.


Kieli keskellä

30.04.2018

Vuoden 2018 toinen päivä herätti maamme tutkijayhteisöt ja tiedeorganisaatiot kiivailemaan tieteellisen tutkimuksen kielestä Suomessa. Unilukkarina toimi Helsingin Sanomien kolumnisti, nykyisin Edinburghissa professuuria hoitava Jaakko Hämeen-Anttila. Hänen mielestään tieteen maailmassa on vaikea nähdä, mitä mielekkyyttä on − kansallisia aloja lukuun ottamatta − julkaista tutkimusta suomeksi tai ruotsiksi, ”kielillä, joita 99 % alan tutkijoista ei ymmärrä”.  Kyseenalaistaminen ei jäänyt tähän, vaan virkkeen jälkiosa ja jatkolause provosoivat lisää: ”[s]uomenkielistä tieteelliseksi itseään nimittävää julkaisua lukiessaan jää ihmettelemään, miksi tekijä ei halunnut tiedemaailman näkevän työtään. Ehkä hän oli liian tietoinen siitä, että julkaisussa ei ollut mitään oikeasti uutta eikä artikkeli olisi kelvannut kansainväliseen sarjaan”. (Hämeen-Anttila 2.1.2018a.)

Lue lisää…


%d bloggers like this: